Páginas

lunes, diciembre 05, 2011

El marc d'interoperabilitat de la Carpeta Personal de Salut

La Carpeta Personal de Salut (CPS) és un espai digital de consulta que permet al ciutadà disposar i utilitzar la seva informació personal de salut d'una forma segura i confidencial. (http://www.gencat.cat/especial/esalut/cat/carpeta.htm)

No tan sol es el espai per consultar l'informació mes rellevant de la historia clínica compartida de catalunya, sino també es l'espai on poder dur a terme transaccions i on tindrem access a serveis.


El model de la CPS requereix d'una estructura d'informació i funcionalitats básiques, denominada "Nucli del CPS" pero el reste de serveis es desenvolupan fent l'us d'aquest nucli del CPS.
Aquets serveis han de cumplir amb un conjunt de regles básiques i minimes.
Aquestes regles estan definides dintre del marc d'interoperabilitat de la Carpeta personal de salut. 
D'aquesta forma podem tindre aplicacions que donen serveis amb la carpeta personal de salut, i aquestes aplicacions son aplicacions homologades per la CPS.El marc d‟ interoperabilitat de la Carpeta Personal de Salut (CPS) assegura que els sistemes  homologats externs al nucli de la CPS amb els quals es comunica compleixen unes especificacions concretes de comunicació, portabilitat, identificació i publicació. 
En aquest sentit s‟han definit quatre perfils per cadascuna d‟aquestes característiques:

  • Perfil de comunicació
  • Perfil de portabilitat
  • Perfil d‟identificació
  • Perfil de publicació
El marc d'interoperabilitat expossa cadascun dels perfils que defineix el marc d‟interoperabilitat de la CPS reunint les especificacions i requeriments que han de complir els sistemes externs 
per garantir l‟ interoperabilitat amb la CPS.
El conjunt de requeriments dels diferents perfils que en conjunt conformen el marc 
d‟interoperabilitat de la CPS reuneixen les següents característiques:

  •  Independència tecnològica dels sistemes homologats
  •  Independència dels dispositius d‟accés.
  •  Ús d‟estàndards.
El compliment dels requisits en els diferents perfils comporta l‟acreditació dels sistemes a 
poder interactuar amb la CPS.
Els perfils que s'han definit per la homologació d'una aplicació per CPS son:- Identificació: Conjunt de requeriments que han de permetre garantir el “single singon” del ciutadà, entre el nucli de la CPS i l„aplicació acreditada. Aquests requeriments  estan alineats amb el marc de Seguretat de CPS i cobreixen tots els requeriments  d‟identificació inequívoca del ciutadà i del sistema homologat.
- Comunicació: El sistema  homologat pot requerir d‟informació que resideix al nucli  del CPS, informació com les dades d‟afiliació del ciutadà o altres dades rellevants per  poder donar el servei definit al sistema homologat. El perfil de comunicació defineix el conjunt de missatges que existeixen entre el nucli CPS i el sistema homologat per comunicar aquestes dades.
- Publicació: El sistema homologat publicarà una sèrie de serveis al CPS. El ciutadà despondrà de l‟accés a aquests serveis a través de CPS. El perfil de publicació defineix com el sistema homologat facilita aquests accessos, per exemple, accedint al sistema  homologat a través d‟una URL, o bé el sistema  homologat facilita un resultat o funcionalitat concreta que es pot accedir de manera directa (informe resultat, gràfica, etc.) aquest perfil també defineix la missatgeria d‟alarmes que poden generar els sistemes homologats i que gestiona el nucli del CPS.
- Portabilitat: Aquest perfil defineix els requeriments d‟interoperabilitat que ha de tenir un sistema  homologat per garantir que la informació que gestiona és interoperable amb altre sistema que dóna el mateix servei, per exemple: defineix els requeriments d‟interoperabiltat que ha de tenir un sistema de gestió de diabetis per garantir que les dades gestionades per aquest sistema es puguin moure a un altre i el ciutadà les pugui utilitzar


El marc d'interoperabilitat de la CPS esta disponible a: http://www.gencat.cat/salut/ticsalut/html/ca/dir3480/marc%20interoperabilitat%20v1_3.pdf